Podmínky registrace

Podmínky registrace na internetových stránkách #Přihraj

PODMÍNKY REGISTRACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH #PŘIHRAJ

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 430 03 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „FORTUNA“), je generálním partnerem Fortuna Ligy, Fortuna národní ligy, jakož i dalších profesionálních i amatérských mužských fotbalových soutěží na území České republiky.
  • Za účelem podpory a propagace fotbalu organizuje společnost FORTUNA projekt #PŘIHRAJ (dále jen „Projekt“ nebo „#PŘIHRAJ“), a to prostřednictvím internetových stránek prihraj.cz, na kterých informuje uživatele o aktualitách a zajímavostech z fotbalového prostředí (dále jen „cz“).
  • Internetová prezentace dostupná na Prihraj.cz se skládá ze dvou částí, a to veřejné sekce, která je dostupná pro všechny návštěvníky Prihraj.cz a dále zabezpečené sekce, která je určená pouze pro registrované návštěvníky Prihraj.cz.
  • Registrace do zabezpečené sekce nabízí zaregistrovaným návštěvníkům množství výhod, které spočívají zejména v možnosti účasti ve vyhlášených soutěžích, anketách či jiných obdobných akcích pořádaných společností FORTUNA prostřednictvím zabezpečené sekce Prihraj.cz. Konkrétní pravidla jednotlivých soutěží, anket či jiných akcí budou vždy zveřejněna na Prihraj.cz.
  • Správu Prihraj.cz zajišťuje společnost eSports.cz, s.r.o., se sídlem Plzeň, Jeřabinová 836/30, PSČ 26 00, IČ: 263 40 933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14094.
  • Tyto podmínky registrace na internetových stránkách #PŘIHRAJ (dále jen „Podmínky“) upravují registraci návštěvníků a jejich práva a povinnosti.
  •  
 2. REGISTRACE
  • Do zabezpečené sekce Prihraj.cz se může zaregistrovat každá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právnímu jednání, je starší 18 let, má bydliště na území České republiky, a která zároveň splní další povinnosti stanovené v těchto Podmínkách (dále jen „Registrovaný návštěvník“).
  • Registrace do Prihraj.cz je bezplatná a není podmíněna žádným nákupem zboží či služeb. Registrace do Prihraj.cz neopravňuje Registrovaného návštěvníka k účasti na hazardních hrách provozovaných společností FORTUNA, pokud se společností FORTUNA neuzavřel samostatnou smlouvu o účasti na hazardních hrách a nesplnil další podmínky stanovené platnými právními předpisy.
  • Registrace se provádí prostřednictvím Prihraj.cz, kde je zájemce o registraci povinen vyplnit své jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, kraj, oblíbený fotbalový klub v České republice a heslo.
  • Každá fyzická osoba se může zaregistrovat pouze jednou a registrace je nepřenosná. Registrovaný návštěvník je povinen uchovávat v tajnosti své přihlašovací heslo a nesdělovat ho třetím osobám.
  • Vyplněním registračního formuláře, vyjádřením souhlasu se zněním těchto Podmínek, prohlášením o dosažení věku 18 let a stisknutím tlačítka „Zaregistrovat“ se zájemce stává Registrovaným návštěvníkem a zavazuje se řídit těmito Podmínkami.
  • Pokud společnost FORTUNA kdykoli po dokončení registrace zjistí, že registrace byla provedena na základě neplatných, nepravdivých nebo neúplných údajů, je oprávněna přístup Registrovaného návštěvníka zablokovat, a to až do prošetření podezření, resp. je oprávněn přístup Registrovaného návštěvníka do zabezpečené sekce bez náhrady zrušit.
  • V případě, že Registrovanému návštěvníkovi bude zrušen přístup do zabezpečené sekce Prihraj.cz a takovýto bývalý Registrovaný návštěvník se opět zaregistruje, má společnost FORTUNA právo takovému Registrovanému návštěvníkovi přístup do zabezpečené sekce zrušit Prihraj.cz, a to i bez uvedení důvodu.
  • V případě, že Registrovaný návštěvník bude mít zájem na zrušení své registrace, kontaktuje za tímto účelem společnost FORTUNA na emailové adrese prihraj@prihraj.cz.
  •  
 3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Osobní údaje Registrovaného návštěvníka jsou zpracovávány v souladu a za podmínek stanovených v dokumentu označeném „Ochrana osobních údajů“, jehož aktuální znění je dostupné na Prihraj.cz. Osobní údaje mohou být, podle svého účelu, zpracovávány buď na základě souhlasu subjektu údajů, tj. Registrovaného návštěvníka, či bez jeho souhlasu.
  • Společnost FORTUNA prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutýchosobních údajů a odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje nebudou zneužityneoprávněnou osobou. Společnost FORTUNA zároveň prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné a je povinna o nich zachovávat mlčenlivost, s výjimkami stanovenými v těchto Podmínkách a dále za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
  • Společnost FORTUNA si vyhrazujeprávo na zveřejnění jmen výherců soutěží a marketingových akcí pořádaných v rámci #PŘIHRAJ(včetně průběžného pořadí), a to za předpokladu, že si Registrovaný návštěvník nevyžádá opak.
  •  
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit, přičemž veškeré takové změny jsou závazné dnem jejich účinnosti, který stanoví společnost FORTUNA. Společnost FORTUNA je povinna změny vhodným způsobem zveřejnit oznámení o změně těchto Podmínek a to prostřednictvím Prihraj.cz.
  • V případech, které nejsou popsány v těchto Podmínkách, je závazné rozhodnutí společnosti FORTUNA.
  • Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo Projekt kdykoliv ukončit, přičemž ukončení Projektu bude Registrovaným návštěvníkům oznámeno prostřednictvím Prihraj.cz, či jiným vhodným způsobem.
  • Podmínkyv tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 11.07.2019.