Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tento dokument "Ochrana osobních údajů" popisuje způsob, jakým nakládáme s informacemi a daty, které s námi sdílíte, abychom vám umožnili optimální využití našich produktů a služeb poskytovaných prostřednictvím našeho webu a pobočkové sítě.

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a (ať už prostřednictvím našich webových stránek, na pobočkách nebo jakýmikoli jinými prostředky) nebo získané případně jiným způsobem, a to za účelem stanoveným v této Ochraně osobních údajů. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR).

1. Kdo je správce osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je FORTUNA GAME a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 430 03 575 (dále jako „Fortuna” nebo „my”).

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracovávání vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění vašich práv definovaných v článku 4. níže, nás můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 267 218 218 nebo na e-mailové adrese helpdesk@ifortuna.cz.

2. Jaká osobní data zpracováváme, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu určeném konkrétními produkty či službami, které vám poskytujeme, nebo pro jiné účely zpracování, a to následovně:

  • Naše produkty a služby poskytujeme prostřednictvím našich webových stránek a pobočkové sítě, nicméně využívání našich produktů a služeb vyžaduje registraci. Pro účely registrace zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno (příp. jména), příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalý pobyt, občanství, e-mail, telefonní číslo, identifikátor datové schránky, korespondenční adresu, informace o politicky exponované osobě. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy (tj. poskytování služeb spočívajících v možnosti účasti na hazardních hrách, které provozujeme). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
  • Za účelem propagace našich produktů a služeb, případně dalších oblastí (například fotbalu) organizujeme nejrůznější projekty, soutěže a další marketingové akce (například #Přihraj, Střelnice, Megatrefa), na kterých mohou být pořizovány vizuální či audiovizuální záznamy. V rámci těchto činností od vás můžeme získávat údaje v rozsahu jméno (příp. jména), příjmení, datum a místo narození, e-mail, telefonní číslo, oblíbený klub v ČR, trvalý pobyt, korespondenční adresu aj. Tyto údaje získáváme proto, abychom vám umožnili účast v těchto projektech, soutěžích a marketingových akcích. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy nebo náš oprávněný zájem. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vaší účasti v našich projektech, soutěžích a marketingových akcích a následně maximálně 1 rok po jejím ukončení.
  • Za účelem splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, které se na nás vztahují, zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů nebo zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalý pobyt, občanství, e-mail, telefonní číslo, informace o politicky exponované osobě, transakční údaje, platební údaje, informace o původu peněžních prostředků a další. Právním základem pro takové zpracování je dodržování zákonných povinností, kterým podléháme. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou konkrétním právním předpisem (nejdéle však po dobu 10 let od zahájení zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém případě).
  • Podle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, vás můžeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky za účelem propagace našich produktů a služeb i bez předchozího souhlasu. Obdržení tohoto druhu marketingové komunikace můžete kdykoliv odmítnout. Podrobnosti o vašich elektronických kontaktech za tímto účelem budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, za předpokladu, že tuto komunikaci neodmítnete.
  • Za účelem rozesílání obchodních sdělení týkajících se našich produktů a služeb můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalá adresa, občanství, e-mailová adresa, telefonní číslo, transakční a sázková historie, IP adresa, soubory cookies, údaje o návštěvách našich webových stránek, behaviorální údaje a další. Takové zpracování je založeno na vašem souhlasu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu.
  • Pro účely přizpůsobení produktové nabídky, bonusů a dalších benefitů (tzv. profilování) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, pohlaví, trvalá adresa, občanství, e-mailová adresa, telefonní číslo, transakční a sázková historie, IP adresa, soubory cookies, údaje o návštěvách našich webových stránek, behaviorální údaje a další. Takové zpracování je založeno na vašem souhlasu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu.
  • Za účelem zajištění funkčnosti našich webových stránek a aplikací můžeme pracovat s tzv. soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do vašeho počítače při načtení webové stránky. Právním základem takového zpracování je plnění smlouvy (tj. poskytování služeb spočívajících v možnosti účasti na hazardních hrách, které provozujeme). Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu, která je nezbytná k zajištění funkčnosti webových stránek a aplikací (tj. po dobu několika dnů nebo týdnů, případně i po dobu trvání smluvního vztahu, pokud je to nutné).
  • Pro bezpečnostní účely a účely ochrany majetku můžeme zpracovávat videozáznamy z našich prodejních míst, které zachycují váš obličej. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu a osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění tohoto cíle, obvykle po dobu několika dní, maximálně týdnů.
  • Kromě výše uvedeného musíme zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet, číslo smlouvy, číslo věrnostní karty, aj. za účelem případných dotazů a stížností v budoucnu. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu nebo na oprávněném zájmu třetí strany. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění tohoto účelu, avšak nejdéle po dobu 10 let od zahájení zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém případě.

3. S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu, tj. zpracovatelům dat. Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s poskytovateli platebních služeb, s úřady a orgány státní správy, s externími partnery nebo s jinými osobami, které však samozřejmě podléhají povinnosti zachování důvěrnosti.

K vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet našich zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni považovat vaše osobní údaje, stejně tak jako informace o opatřeních přijatých za účelem jejich ochrany, za přísně důvěrné. Třetí osoby jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich výslovných pokynů.

4. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním vašich osobních údajů?

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, činíte tak zcela dobrovolně a zároveň máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu (včetně profilování) nebo na základě oprávněného zájmu, máte také právo kdykoliv podat proti takovému zpracování námitku.

Další vaše práva zahrnují: právo na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost dat a právo podat stížnost proti společnosti Fortuna jakožto správci, k Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU).

5. Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, jež je nezbytně nutná pro splnění určitého účelu zpracování, tj. typicky po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu výslovně požadovanou platnými právními předpisy. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu platnosti souhlasu, který můžete kdykoli odvolat. Pokud tak učiníte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely, ke kterým byl souhlas udělen.

6. Jak využíváme sociální sítě?

Naše webové stránky mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako jsou Facebook nebo Twitter. Tyto funkce mohou shromažďovat určité informace o návštěvnících našich webových stránek, jako je například IP adresa nebo historie prohlížení a mohou do prohlížečů návštěvníků implementovat soubory cookies. Berte prosím na vědomí, že zpracovávání shromažďovaných údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli sociálních sítí, a proto se na tyto účely zpracovávání nevztahuje toto ustanovení Ochrany osobních údajů.

7. Změny ve zpracovávání osobních údajů.

Veškeré změny, které mohou být v budoucnu provedeny v rámci ustanovení o Ochraně osobních údajů, vám budou oznámeny prostřednictvím dohodnutých komunikačních kanálů. Doporučujeme však, abyste pravidelně kontrolovali znění tohoto ustanovení o Ochraně osobních údajů.

Fortuna
GÓL snů

Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy

Náš FOTBAL
živě

Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR

Fotbalová
střelnice

Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia

Mobilní
aplikace

Sázej s naší aplikací jako profesionál

Přihraj kámoše a prožívejte adrenalin společně