Soutěž Přihraj

Přihraj svýmu fleku komfort a bav se

Pravidla soutěže „Přihraj svýmu fleku komfort a bav se“

  1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „Přihraj svýmu fleku komfort a bav se“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 43003575, DIČ: CZ699001753 (dále jen „organizátor“).

  1. OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 08.02.2019 do 28.02.2019 (dále jen „období konání soutěže“).

  1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která má svůj vlastní profil na příslušné sociální síti, prostřednictvím které bude probíhat soutěž, a která nejpozději v den ukončení soutěže dokončila registraci u organizátora a je oprávněna k účasti na hazardních hrách provozovaných organizátorem, k nimž je nutná registrace a není v režimu tzv. „dočasného konta“ (dále jen „soutěžící”). Soutěžící je povinen se soutěže účastnit vždy pouze prostřednictvím svého vlastního profilu na dané sociální síti.

Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

  1. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat prostřednictvím sociálních sítí, a to konkrétně prostřednictvím sociální sítě Instagram na profilu organizátora FortunaCZ a sociální sítě Facebook na profilu organizátora Přihraj. Do soutěže budou zařazeni soutěžící, kteří v období konání soutěže zveřejní fotografii, na které bude vyfocený žlutý podsedák FORTUNA a to tak, že fotografii zveřejní (i) na svém profilu na sociální síti Instagram s hashtagem #Podsedak a/nebo (ii) na profilu organizátora Přihraj na sociální síti Facebook. Žlutý podsedák FORTUNA bude organizátor rozdávat na úvodních zápasech (20. – 22. kolo) všech klubů FORTUNA:LIGY při jejich zápasech na domácích stadionech.

O výherci rozhodnou uživatelé příslušné sociální sítě, kteří budou hlasovat pomocí příslušné funkcionality „to se mi líbí“ (like) pro jednotlivé příspěvky soutěžících. Výhercem v rámci sociální sítě Facebook se stane prvních pět soutěžících, jejichž příspěvek získal největší počet hlasů. Výhercem v rámci sociální sítě Instagram se stane prvních pět soutěžících, jejichž příspěvek získal největší počet hlasů. V případě shodnosti počtu hlasů se výhercem stane soutěžící, jehož příspěvek (který získal shodný počet hlasů) byl zveřejněn jako první. Pro účely vyhodnocení této soutěže je rozhodný počet hlasů k okamžiku vyhodnocení soutěže, tj. ke dni 01.03.2019 v 10:00 hod.

  1. VÝHERCI

Výhercem soutěže se stane soutěžící, který splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech a na základě způsobu vyhodnocení stanoveného v těchto pravidlech bude vyhodnocen jako výherce. Soutěž bude vyhodnocena 01.03.2019 v 10:00 hod.

V rámci soutěže může každý soutěžící získat vždy maximálně jednu výhru. V případě, že některý soutěžící splní podmínky pro získání dvou či více výher, nárok na druhou (resp. další) výhru soutěžícímu nevzniká a bude vybrán jiný výherce, a to shodným způsobem, stanoveným v článku 4. těchto pravidel.

  1. VÝHRY

V rámci soutěže se hraje o celkem 10 výher, přičemž 5 výher je určeno pro výherce ze sociální sítě Facebook a 5 výher je určeno pro výherce ze sociální sítě Instagram. Výhrou v soutěži, kterou získá výherce, která získá nejvíce hlasů na sociální síti Facebook a rovněž také výherce, který získá nejvíce hlasů na sociální síti Instagram,  je 2x permanentka na zápasy klubu FORTUNA:LIGY pro sezónu 2019/2020 a dále dres a šála oblíbeného týmu FORTUNA:LIGY. 2. až 5. výherce na sociální síti Instagram a Facebook získá 2x permanentku na zápasy klubu FORTUNA:LIGY pro sezónu 2019/2020.

Poté, co výherce splní všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech, bude kontaktován organizátorem, který s ním dohodne konkrétní způsob a termín předání výhry. O výhře budou výherci informováni prostřednictvím emailu či telefonu, které eviduje organizátor u výherce v souvislosti s jeho registrací u organizátora.

Dle platných právních předpisů budou výhry, před jejich vydáním výhercům, poníženy o veškeré zákonem stanovené daně a odvody (zejména pak srážkovou daň), které je Fortuna povinna odvést, a to v zákonem stanovené výši. Výhry jsou nepřenosné a na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.

  1. AUTORSKÁ PRÁVA

Soutěžící je povinen zajistit a odpovídá za to, že zveřejněním jeho příspěvku v rámci soutěže na příslušné sociální síti, nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských či osobnostních práv třetích osob.

  1. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na ifortuna.cz,resp. příslušné sociální síti, prostřednictvím které se soutěž koná.

Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Soutěž není provozována, sponzorována nebo spojena s příslušnou sociální sítí (Facebook, Instagram), prostřednictvím, které soutěž probíhá a tyto společnosti za jejich průběh nijak neodpovídají. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou těmto společnostem zpřístupněny či předávány. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány přímo organizátorovi.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a organizátorem řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 21. ledna 2019