Pravidla

Zimní fotbalové hry v Ostravě

1) ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže „ZIMNÍ FOTBALOVÉ HRY“ (dále jen „soutěž“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 43003575, DIČ: CZ699001753, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „organizátor“).

2) OBDOBÍ KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena v období od 14.12.2018 do 31.01.2019 (dále jen „období konání soutěže“).

3) ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit fyzické osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

4) MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v období konání soutěže zašle organizátorovi odkaz na stažení audiovizuálního obsahu (např. video, fotografie s popisem) na téma: „Proč bych měl vyhrát soutěž FORTUNA WINTER CLASSIC“ (dále jen „soutěžní příspěvek“). Soutěžní příspěvek může být organizátorovi zaslán následujícími způsoby (formou odkazu, kde je možné soutěžní příspěvek stáhnout či přímo vložením soutěžního příspěvku): (i) prostřednictvím soukromé zprávy na sociálních sítích facebook (iFortuna.cz, Přihraj) a instagram (fortunacz, fortunaprihraj), (ii) vložením odkazu pod příspěvek organizátora o soutěži na sociálních sítích facebook a instagram, (iii) odesláním odkazu na soutěžní příspěvek na emailovou adresu soutez@ifortuna.cz. Společně se soutěžním příspěvkem je soutěžící povinen odeslat organizátorovi rovněž také název týmu.

Soutěžní příspěvek, jakož i označení týmu, musí dodržovat základní pravidla slušnosti, nesmí obsahovat neetický obsah, vulgarismy, být obtěžující, poškozovat dobré jméno organizátora, porušovat autorská práva třetích osob, být protizákonný či obsahovat jiný závadný obsah. V případě nesplnění této podmínky je organizátor oprávněn soutěžní příspěvek ze soutěže bez náhrady vyřadit (smazat).

Odesláním soutěžního příspěvku soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a zavazuje se je v celém rozsahu dodržovat. Odesláním soutěžního příspěvku soutěžící zároveň prohlašuje, že soutěžní příspěvek je v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a soutěžící má veškeré potřebné souhlasy a oprávnění k přihlášení soutěžního příspěvku do soutěže, a to včetně souhlasu dotčených osob (jakkoliv účinkujících v soutěžním příspěvku) a přihlášením soutěžního příspěvku do soutěže nebude žádným způsobem zasaženo do integrity, oprávněných zájmu, práv či soukromí třetích osob. V případě, že takové osoby svůj souhlas s přihlášením soutěžního příspěvku do soutěže a způsoby jeho užití odvolají, je soutěžící povinen organizátora o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat. V případě, že v důsledku porušení povinností soutěžícího stanoveného v tomto článku vznikne organizátorovi škoda, je soutěžící povinen organizátorovi vzniklou škodu v plném rozsahu nahradit. Soutěžící bere na vědomí, že v případě odvolání souhlasu s přihlášením soutěžního příspěvku do soutěže či způsobem jeho použití bude soutěžní příspěvek ze soutěže vyřazen, a to bez náhrady.

Účastník soutěže souhlasí s bezúplatným užitím soutěžního příspěvku ze strany organizátora, a to všemi způsoby; organizátor je zejména oprávněn soutěžní příspěvek uchovávat, pozměňovat, upravovat, doplňovat (zejména o logo organizátora), šířit (prostřednictvím sociálních sítí, médií či jiným způsobem), a to v původní či upravené podobě pro marketingové účely organizátora, zejména pak reklamní spoty, propagující činnosti organizátora, a to bez územního a časového omezení. Organizátor není povinen soutěžní příspěvky pro shora uvedené účely využít, a to ani částečně.

5) VÝHERCI A VÝHRY

Po ukončení období konání soutěže Organizátor vybere maximálně 8 soutěžících, jejichž videa budou, dle výlučného uvážení organizátora, vyhodnocena jako nejlepší. Výherci budou o výhře informováni způsobem, kterým soutěžní příspěvek do soutěže odeslali a zároveň budou zveřejněni na sociálních sítích organizátora, a to označením názvu týmu. Organizátor je oprávněn vybírat výherce soutěže průběžně v období konání soutěže, nejpozději však do 15.02.2019. Pro využití výhry je výherce povinen organizátorovi sdělit své údaje, a to minimálně v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a email. V případě, že tyto údaje výherce organizátorovi neposkytne ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy byl informován o výhře, pak nárok na výhru zaniká a organizátor je oprávněn vybrat jiného výherce.

Každý výherce soutěže získá oprávnění k účasti na fotbalovém turnaji, který bude organizátor pořádat dne 23.02.2019 v Ostravě v areálu Dolní oblast Vítkovice (dále jen „fotbalový turnaj“) s tím, že výherce získá oprávnění k účasti pro celý svůj tým, který bude tvořen celkem 7 členy. Všichni členové týmu výherce musí splňovat podmínky nutné pro účast v této soutěži stanovené v článku 3. těchto pravidel. Každý soutěžící může získat pouze jednu výhru (a to bez ohledu na počet soutěžních příspěvků, které do soutěže odeslal).

V rámci fotbalového turnaje budou soutěžící hrát o hodnotné ceny, a to například o zájezd na mezinárodní fotbalové utkání pro vítězný tým fotbalového turnaje, a to dle výběru organizátora. Ceny ve fotbalovém turnaji, jakož i konkrétní pravidla fotbalového turnaje budou organizátorem upřesněny. Součástí fotbalového turnaje bude i další doprovodný kulturní a sportovní program, v rámci kterého budou účastníci soutěžit o další ceny.

6) OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny období konání soutěže, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na www.ifortuna.cz či jiným vhodným způsobem, přičemž soutěžící v takovém případě nemá nárok na náhradu škody či jakýchkoliv nákladů.

Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V Praze dne 13. prosince 2018